MENU

 

Bijbelse Gematria

 Naar een lezing door Peter Steffens op 31-01-2004

 

 

Eerst wat opmerkingen vooraf. Als in het Nieuwe Testament wordt besproken over de Schrift, dan wordt het Oude Testament bedoeld. In de tijd van het Nieuwe Testament bestond bestond de naam Oude Testament immers nog niet. Ook al is het Nieuwe Testament in het Grieks geschreven, het denken erachter is toch Hebreeuws. Achter elk Hebreeuws woord bevindt zich een hele gedachtewereld, en het Hebreeuws is een taal van werkwoorden. Er zit beweging in.

 

Een schrifgeleerde (sofer) is iemand die een gedeelte van de Schrift overschrijft. De letterlijke betekenis van het woord sofer is: teller. Waarom teller? Als de ‘sofer’ een stuk tekst had overgeschreven dan ging hij na of hij misschien iets vergeten was, of hij spelfouten had gemaakt. Daarbij kon hij gebruik maken van het feit, dat in de Hebreeuwse taal alle letters een bepaalde getalswaarde hebben (bijv. aleph = 1; beth = 2; gimmel =3, etc.). In onze taal kennen wij nog elementen daarvan (bijv. een ‘heitje’ was een kwartje, namelijk 5 stuivers, en een stuiver staat voor 5 = hee; een ‘joedje’ is afgeleid van de letter jod =10). Het hoogste getal is 400, dat is een grens; het is verbonden aan het aardse. Het is ook een overgangsgetal. De getallen 1 tot 400 (zie noot onderaan) zijn de getallen waarmee Gods boodschap is opgeschreven, dus waarmee de bijbelse wereld is weergegeven.

 

De sofer gaat niet alleen het aantal letters tellen, maar kijkt ook naar de som van de letterwaarden van een woord om te zien of het woord goed is gespeld, bijv. vader is a (1), b (2), a (1). De getalswaarde van het woord aba (Grieks: abba) moet dus 4 zijn. Door deze methode kan men heel goed controleren of men misschien bepaalde letters vergeten is of spelfouten gemaakt heeft. Als men een Hebreeuwse Bijbel bekijkt, dat ziet men aan het eind van ieder bijbelboek wat het aantal woorden, letters, verzen, en wat de middelste letter is, namelijk de waw (= 6), die zowel de vorm als de betekenis van ‘haak’ (ù) heeft.

 

Wat ook interessant is dat iedere letter tevens een betekenis heeft, want de Hebreeuwse letters zijn oorspronkelijk van woorden afgeleid. Zo werd de letter m in het oud-Hebreeuws geschreven met               (golfje). Bij het zien van die schrijfwijze denk je meteen aan water (majem), dat golft en in beweging is (onze hoofdletter M is daarvan afgeleid). Het woord majem begint met de letter m (mem), en dat heeft de waarde 40, en dat wijst op een overgang naar een nieuwe periode, een nieuwe situatie. Het getal 40 komt daarom vele malen in de Bijbel voor, bijv. het leven van Mozes bestaat uit 3 perioden van precies 40 jaar, de doortocht door (het water) van de Jordaan, Jezus werd na Zijn doop in de Jordaan 40 dagen verzocht in de woestijn, en daarna begon Zijn bediening. De Tora bestaat dus niet alleen uit woorden maar ook uit getallen.

 

Er zit in de Tora een systematiek, die heel nauwkeurig is. Zelfs spelen bepaalde details een rol. Bijv. op elke Tora-rol wordt de waw, de 6, iets groter opgeschreven dan de andere letters. Deze grote letter 6 is de middelste van de rol, en het aantal letters voor en na de waw moet dus weer even groot zijn. Zes is het getal van de mens. Die mens is een haak, die twee dingen met elkaar verbindt. Het wijst al op Jezus, De Messias, die mens moest worden om die haak, die verbinding, te kunnen zijn tussen God en de mens. Opmerkelijk is dat het zesde boek in het Oude Testament Jozua heet (in de Septuagint staat er: Jezus). Dat boek begint met het woordje: ‘en’, dat wil zeggen dat je het niet los kunt krijgen van de Tora. En deze Jezus neemt het volk Israël mee over de rivier de Jordaan naar Gilgal (die naam wijst al, zoals we zullen zien, naar Golgotha), en daar worden de zonden weggewenteld!

 

De rabbijnen hebben vroeger 32 regels opgesteld over hoe men de Tora kan verklaren, uitleggen. Waarom 32? De eerste letter van de Hebreeuwse Bijbel is de letter beth =2. De laatste letter van de Tora en de Hebreeuwse Bijbel is de letter lamed =30. (We zien dit nog in het Amsterdamse spraakgebruik als men het had over een lammetje als men de daalder, dus het 30-stuiverstuk bedoelde {fl. 1,50 = 30 stuivers}). De eerste letter en de laatste letter geven opgeteld 32, en die twee letters vormen in het Hebreeuws samen het woord ‘lev’, en dat betekent: ‘hart’. De boodschap van de Tora is niet voor je verstand maar voor je hart! Vandaar de 32 regels. We zien die 32 ook in de gebedsmantel, namelijk 4 hoeken met per hoek 8 draden.

 

Waarom begint de Tora niet met 1, maar met 2? Omdat 1 staat voor God, en God moet je vinden tijdens het lezen. Het gaat om het leven in relatie met God. Opmerkelijk is dat het teken van de aleph gesloten is aan de boven - en onderkant en aan de rechterkant (bedenk dat men in het Hebreeuws van rechts naar links leest). Dat wijst erop dat God bepaalde dingen voor ons afgesloten heeft. Bijv. wij hoeven niet te weten wat er vòòr de schepping was.

 

Eén van die 32 regels is de gematria, dat wil zeggen het berekenen van de getalswaarde van een woord of een zin. (Dat doet men in zekere zin ook in de (occulte) numerologie waar men bijvoorbeeld kijkt naar de waarde van o.a. de naam van iemand, en men met andere gegevens zelfs de toekomst wil voorspellen. En dat is wat de Bijbel juist afwijst.). Het gegeven van de gematria komt men overal in de Tenach (het Oude Testament) tegen. Enkele voorbeelden. Er staat in Spreuken 25: “Dit zijn de spreuken van Salomo, welke de mannen van Hizkia, de koning van Juda, hebben bijeengebracht”. Het zijn er 130. Waarom? Omdat de getalswaarde van de naam Hizkia precies 130 is. Waarom zijn er 176 verzen in Psalm 119? Het zijn steeds 8 (wijst op het hemelse, op de Messias) verzen, die de 22 letters van het Hebreeuwse alfabeth (afgeleid van aleph-beth) volgen. Het aantal spreuken van Salomo in Spreuken 10: 1 t/m Spr 22:16 is 365, en dat aantal is weer de getalswaarde van de naam Salomo.

 

Het gebruik van getalswaarden komt ook voor in andere oude bronnen, bijv. bij de Romeinen (V= 5; X=10, L= 50), bij de Phoeniciërs, etc.. Gematria is dus niet iets wat pas in de moderne tijd ontstond. In oude Joodse commentaren wordt gebruik gemaakt van gematria om teksten uit te leggen, en om een bepaalde mening te kunnen onderbouwen. Maar je mag het niet omdraaien!! Want als je uitgaat van getallen kun je bijna alles ‘aantonen” wat je wilt. Maar bij de uitleg van de Bijbel hebben we een aantal lagen. De eerste laag is de Peshat (= eenvoudig, letterlijk), en dat betreft wat er letterlijk geschreven staat. Het gaat om bijv. historische beschrijvingen. Dat is één van de kaders die de Bijbel ons geeft. We mogen bij het uitleggen van de Bijbel nooit treden buiten die kaders. Zo zou je nooit op grond van gematria kunnen aantonen dat je met meer dan 1 vrouw getrouwd mag zijn, want de tekst van de Bijbel als geheel is er duidelijk over dat je maar met 1 vrouw getrouwd mag zijn. De volgende laag is de Rèmez, dat is een heenwijzing, bijv. de heenwijzingen naar de Messias in Gen. 3:15, bijv. het zaad van de vrouw zal de kop van de slang vermorzelen. Het gaat hier uiteraard niet om fysiek zaad van de vrouw (dat heeft een vrouw niet), maar om het nageslacht van de vrouw, namelijk Jezus. Een Rèmez moet altijd weer passen in het kader van de Peshat. Tenslotte kan er iets zijn dat niet direct in de tekst te zien is, namelijk een Sod (= geheimenis, verborgenheid). Paulus spreekt daarover als hij het heeft over het feit dat het heil ook voor de heidenen is. Nu ook weer de waarschuwing dat men bij de Sod nooit mag uitgaan boven de kaders van de Peshat, dus de eenvoudige tekst zelf. Om Genesis 49:10  als voorbeeld te noemen: “De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn”. In christelijke bijbelverklaringen zul je tegenkomen, dat Jezus als deze Silo wordt gezien. Dat heeft men geleerd van de rabbijnen. Als je namelijk de getalswaarde van het hebreeuwse woord Shilo neemt, dan komt men op 358, en dat is ook de getalswaarde van de Messias. De gematria ondersteunt dus de uitleg dat Silo de Messias is. Daarin is de gematria dus heel waardevol.

 

De gematria is ook het bewijs van echtheid, zoals geld een watermerk heeft. Dat zie je pas als je het bankbiljet tegen het licht houdt. De Bijbel heeft ook een watermerk, namelijk de naam van de auteur van de Bijbel, dus van God Zelf, hetgeen de betrouwbaarheid van de Bijbel aantoont. God heeft Zelf gezorgd voor een echtheidskenmerk. God heeft het getal van Zijn Naam door de Tora heengeweven. Het getal zelf wordt niet in de Bijbel gebruikt, maar het zit er wel in. Zoals we weten heeft God aan Mozes Zijn Naam geopenbaard: J-H-W-H. (10-5-6-5 =26). Wat nu interessant is dat we in Genesis die Naam zien. Genesis is namelijk in vier stukken verdeeld, en dat heeft te maken met de Naam van God.

 

Het eerste deel gaat van Adam tot Noach, namelijk 10 generaties. Het getal 10 slaat op het spreken van God, bijv. de 10 geboden of woorden. In die 10 namen vindt je de Messias al terug. Hier volgen de 10 namen en hun betekenis. Adam (mens), Seth (geplaatst), Enos (sterveling), Kenan (verdriet), Mahalalel (prijst God), Jered (Hij zal neerdalen), Henoch (gezalfde, onderwijzing), Methusalach (als hij sterft, dan komt het) [nl. de zondvloed, waarvan het jaar door Henoch voorspeld was], Lamech (smaken), Noach (rust). Achter elkaar gezet krijg je dan het hele evangelie: “De mens is geplaatst als sterveling in verdriet, maar de geprezen God zal Zijn Gezalfde doen neerdalen. Met Zijn dood wordt gezonden het smaken van rust en vertroosting”. Deze boodschap komt overeen met de genoemde 10 namen en met de Bijbel als geheel.

 

Het tweede deel van Genesis voegt 5 generaties er aan toe. Het gaat tot Peleg. Dat betekent letterlijk: “splijting”. Er staat in Gen. 10:25: “want in zijn dagen werd de aarde verdeeld”. Maar die vertaling is niet juist. Wellicht is dat het moment geweest dat de continenten uit elkaar zijn gegaan. De 10 en de 5 (tezamen 15) vormen het woord JAH, de verkorte vorm van JAHWEH, dat JAH splijt van WEH. Heel opmerkelijk is dat we de naam van God ook in het huwelijk zien. Het Hebreeuwse woord voor man is isch (met de 10), en voor vrouw ischa (met de 5). Als de man en de vrouw in het huwelijk samenkomen, dan ontstaat daar Gods Naam (JAH) in. Als je een verbond sluit, samen met God, wordt Gods Naam zichtbaar in je leven. Doe je dat zonder God, dan krijg je het Hebreeuwse woord esch, dan houd je het vuur van de hartstocht over. Interessant is overigens dat waarheid zonder God dood is. Immers het woord waarheid is in het Hebreeuws emeth (aleph-mem-taf)( 1-40-400). De 1 staat voor God. Als je de 1 weglaat, ontstaat er het Hebreuwse woord (mem-taf)( 40-400), en dat betekent: dood.

 

Het derde deel van Genesis gaat tot Isaac. Na Peleg tot en met Isaac zijn er 6 generaties. Zes is, zoals we zagen, het getal van de mens. Zes is het getal van de Messias die naar de aarde is gekomen, en die geofferd moest worden. Ook Isaac moest geofferd worden, en wel op de berg Moria, waarvan Golgotha nu juist het hoogste punt is! Tegen Abraham zei God, dat Hij Zelf op die plek in een offer zou voorzien!! Jezus is gekruisigd en gestorven op de berg Moria. Daarbij komt nog een opmerkelijk gegeven. Golgotha is het in Hebreeuws: GolGolT. De laatste letter is een taf (=400, getal van verdrukking), en die heeft in het oud-Hebreeuws de vorm van een kruis. Als je de taf van het woord Golgotha af haalt houd je een ander Hebreews woord over, namelijk Gilgal. En het was op die plaats waar na de besnijdenis (beeld van de besnijdenis des harten door geloof in het offer van Jezus) de zonden van het volk werden afgewenteld (Jozua 5:9). Het boek Jozua gaat over Jezus, en daarom wordt het boek Jozua tot de profeten gerekend. Het is het eerste boek van de profeten.

 

In het vierde deel van Genesis zien we Jakob tot en met Mozes, 5 geslachten. Bij Mozes is de Naam van God compleet (J-H-W-H, dus 10-5-6-5 =26), en juist aan Mozes openbaart God Zijn Naam. Opmerkelijk is dat de getalswaarde van de naam van Isaac is 8 x 26. Waarom 8? Zeven is het getal van het verbond, van het aardse, alles wat mogelijk is op aarde, bijv. 7 dagen in een week. Daarom heeft de sabbat geen einde. De achtste dag ligt er altijd buiten. De achtste dag is de dag dat de Messias zal komen. (De naam van) Isaac spreekt al verborgen over de komst van de Messias. God gaf op de berg Sinaï (getalswaarde 130) waar God aan Mozes de 5 boeken van Mozes geeft, de belofte dat de Messias zou komen. De 130 is precies 5 x 26. Dit alles is geen toeval. Door het ‘systeem’ van de gematria kun je aantonen dat de Tora één geheel is, en dat de opvatting als zou de Tora door Mozes zijn geschreven aan de hand van diverse andere bronnen, onjuist is.

 

Als je dus een geslacht uit de bovengenoemde opsomming weglaat, dan klopt het niet meer. Alleen in de Hebreeuwse Bijbel klopt het perfect. We zien in bijv. het Mattheus-evangelie een andere toepassing van gematria. We moeten de evangeliën niet vanuit het Griekse denken, maar vanuit het Hebreeuwse denken begrijpen. Mattheus wil namelijk het getal 42 benadrukken (3 x 14). Het getal 14 is de getalswaarde van de Hebreeuwse naam David. Een van de kenmerken van de Messias is dat Hij van David afstamt. En 42 is ook het getal van de voorbereiding. Zie het aantal van 42 pleisterplaatsen in Numeri 33 waar Israël was tussen slavernij in Egypte en verlossing. Na 14 pleisterplaatsen is er een breuk (uitzending van de verspieders), dan na weer 14 plaatsen weer een breuk (dan sterft Aaron). Een perkamentrol bestond uit perkamentbladen, waarop 42 regels onder elkaar staan.

 

Het probleem nu is dat de boze gebruik (lees: misbruik) maakt van de dingen van God. Luther zei al dat de duivel de aap van God was. Hij aapt de dingen van God na. Om een voorbeeld te noemen. Waar komt het getal 666 vandaan? Het is het getal wat spreekt over koning Salomo, die 666 talenten goud per jaar verdiende (2 Kronieken 9:13). Het is de uitdrukking van zijn wezen, van zijn macht. Hij was de rijkste, machtigste en meest wijze koning die ooit in Israël geleefd heeft. Als de valse messias komt zal hij ook die 3 elementen willen laten zien. Het gaat om drie dimensies, namelijk 600, 60 en 6. Men denkt soms dat internet 666 is, maar internet met zijn www heeft niets ermee te maken. De anti-christ wil die naam misbruiken. Rabbijnen hebben twee messiassen onderscheiden, namelijk de lijdende Messias, die heeft geleden voor iets wat Hij niet gedaan heeft. (Ook Jozef heeft de getalswaarde 6 x 26. Jezus was de zoon van Jozef.) Maar er komt ook een Koningsmessias, en die wordt vertegenwoordtigd door het getal 8. Wat de rabbijnen niet hebben begrepen, is dat het niet gaat om twee personen, maar dat het gaat om één Persoon, die twee keer komt. Hij was gezalfd met de Heilige Geest. Opmerkelijk is dat het 8 dagen duurde om de heilige zalfolie te maken. Het Hebreeuwse woord voor 8 is SMNH, daarin zit het woord SMN, en dat betekent: olie. De uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag (de 50-ste dag = 7x7 + 1) is op de eerste dag van de achtste week na Pasen. De Messias gaat terugkomen als een 8, als de Hemelse. Als men de naam Jezus in het Grieks spelt en de getallen daarbij neemt, dan komt men op 888. Omega = 800.  Gematria kan een goede ondersteuning zijn bij het begrijpen van de Bijbel, maar pas op om eigen dingen in de Bijbel in te leggen, die niet bijbels zijn. Dan komen we op verkeerd terrein.

 

Hebreeuwse alfabeth

 

1 = aleph

 9 = teth

80 = peh of phe

2 = beth

10 = jod

90 = tsade

3 = gimmel

20 = kaf

100 = kof

4 = daleth

30 = lamed

200 = resh

5 = hee

40 = mem

300 = shin of sin

6 = waw

50 = noen

400 = taf

7 = zajin

60 =sameth

 

8 = cheth

70 =ajin

 

 

Namen van de 12 stammen en hun betekenis

Ruben        - Zie de Zoon

Simeon       - Hoor Hem

Levi           - Verkleef aan Hem

Juda          - Prijs Hem

Issakar       - Hij brengt loon

Zebulon       - Hij woont onder ons

Jozef         - Hij zal toevoegen

Benjamin      - De zoon van Zijn rechterhand

Dan            - Rechter

Naftali        - Strijd / Streven

Gad            - Gelukzaligheid

Aser           - Blijdschap

 

Gedachtenwisseling

 

Vraag: Hoe moet je de gematria, die op zich goed is, plaatsen naast het gegeven dat de Kabbala, die gebruik maakt van gematria, zo occult is?

 

In de Kabbala is men op zoek naar de boom des levens. Het gaat bij Kabbala meer om de kennis dan om het (be)kennen vanuit een relatie. En die relatie mis je in de Kabbala. Men is bezig met de dingen van de bruidegom, maar men kent de bruidegom zelf niet. Dat is het gevaar van Kabbala. Het is zelfs zo gevaarlijk dat men 40 jaar oud, en getrouwd moet zijn om zich met Kabbala bezig te mogen houden. Belangrijk is dat wij christo-centrisch moeten denken.

 

Vraag: Waar vinden we die 32 hermeneutische regels en hoe worden die gehanteerd?

 

In de rabbijnse geschriften, o. a. in de Talmoed. Dat is een hele serie boeken (de zee van de Talmoed), die bestaan uit twee delen, namelijk de Misjna (6 delen) en de de commentaren daarop (Gemara). Die twee vormen de Babylonische Talmoed (daarnaast zijn er ook nog de Jeruzalemse {met een aantal teksten over Jezus} en de Palestijnse Talmoed). Heel merkwaardig is overigens dat mensen soms twijfelen aan het historisch bestaan van Jezus, terwijl er meer dan 24.000 handschriften zijn, die op Zijn bestaan wijzen, terwijl niemand twijfelt aan de historiciteit van bijv. Plato, die slechts in 7 handschriften te vinden is.

 

De veelheid van regels zijn door de rabbijnen samengevat tot 4 regels, namelijk de

Pardes (paradijs, oorspronkelijk een Perzisch woord), dat staat voor Peshat, Rèmez, Derasja (uitleggen iets in de vorm van gelijkenissen) en Sod (het verborgene).

 

Vraag: Klopt het dat er in de Talmoed negatieve uitspraken over Jezus voorkomen?

 

Ja, dat klopt. Jezus wordt de zoon van een hoer genoemd. Maar dat wijst er al op dat er iets bijzonders met zijn verwekking aan de hand moet zijn. En dat komt overeen met de Bijbel, die zegt, dat Jezus door de Heilige Geest is verwekt. Jezus zou toverij hebben gedaan, die Hij uit Egypte had meegenomen. Hier zie je hoe waarheid en leugen vermengd worden. Jezus is inderdaad in Egypte geweest vanwege de vlucht voor Herodes, maar dat Jezus wonderen deed, heeft niets met Egyptische toverij te maken.

 

Vraag: Kun je de Bijbel nog wel lezen als je het Hebreeuws en de gematria niet kent?

 

Ja, want voor ieder is de Peshat aanwezig. En die is volstrekt duidelijk. Maar bedenk ook dat het vooral gaat om het kennen van de waarheid van God met je hart.

 

Vraag: Hoe zit het met de Bijbel-code (zowel boek als film), waarin alles zou staan wat de profeten voorspeld hebben?

 

De Tora is 50 dagen na de uittocht uit Egypte gegeven aan Mozes, en wel op het Wekenfeest. Precies op dat feest is eeuwen later, na de opstanding van Jezus, de Heilige Geest uitgestort, 50 dagen na Pasen, op het Pinksterfeest (Pinksteren betekent 50). Als je nu de eerste letter “t” in de Hebreeuwse Bijbel neemt (dus al in het eerste woord bereshiet), en je telt 50 letters verder, dan vind je wat voor ons de o zal zijn. Tel je weer 50 letters verder, dan vind je de r, en weer na 50 letters vind je de hee, wat voor ons de a is, en je vindt het Hebreeuwse woord voor Tora. In de twee laatste boeken van de Tora vind je het achterstevoren geschreven. Als je in het middelste boek, dus Leviticus, het getal van de Messias neemt, dus 8, en je begint bij de eerste jod (=10), en je telt steeds weer 8 letters, dan vind je de naam JWHW. Dus in het boek dat over het priesterschap gaat, zie je dat men door de Gezalfde, de Messias,  God vindt. Er zijn dus wel degelijk bepaalde patronen in de Tora aanwezig.

 

Het bezwaar van de zogenaamde “methode van Drosjne” was dat hij via kansrekening met behulp van de computer de toekomst ging voorspellen. Hij gebruikt de Bijbel als een glazen bol. Zo voorspelde hij dat Rabin vermoord zou worden. Maar vanuit de Peshat wordt helemaal niet over Rabin gesproken, dus met die voorspelling gaat Drosjne buiten het kader van de Peshat. Bedacht moet nog worden dat Drosjne geen christen is en gelooft dat Mozes de Tora van buitenaardse wezens heeft ontvangen. Houd u dus verre van deze methodiek van Drosjne.

 

 

 

©Interkerkelijke werkgroep "Bijbel of New age" -  http://bijbelofnewage.info